Privacy Policy

Hieronder leest u het officiële privacy statement van Skledar Natuursteen bv. Dit privacy statement is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Skledar Natuursteen hecht veel belang aan uw privacy. Middels dit Privacy Statement geven wij u aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van ons relatienetwerk omgaan. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen.

Waar is dit Privacy Statement op van toepassing?

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens door of vanwege Skledar Natuursteen en heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten en leveranciers.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Skledar Natuursteen kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met u aan te gaan, als u per mail, telefoon, persoonlijk of schriftelijk contact met ons opneemt.
 • via eigen initiële acquisitie: Skledar Natuursteen is een commercieel bedrijf dat soms op eigen initiatief contact opneemt met een prospect. Wij beheren deze data uitsluitend voor eigen acquisitiedoeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Skledar Natuursteen kan persoons- en bedrijfsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten en producten van Skledar Natuursteen.

Skledar Natuursteen kan- afhankelijk van de door u gebruikte contactmogelijkheden – de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

 • contact- en accountgegevens – zoals de door u verstrekte voor- en achternaam, adresgegevens, inclusief postcode, vast – en/of mobiele telefoonnummer(s), emailadres(sen)

-functienamen van personen binnen uw organisatie ten behoeve van een correcte adressering door ons en benadering in verband met onze acquisitiedoeleinden

– betalings- en facturatiegegevens – in het geval dat u een overeenkomst met ons bent aangegaan – zoals voor de financiële afhandeling uw bankgegevens, inschrijfnummer(s) bij de Kamer van Koophandel en BTW – nummer(s).

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Skledar Natuursteen gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van Skledar Natuursteen.

Hierbij kunt u denken aan:

 • het onderhouden ven verbeteren van de relatie met (potentiele) klanten, het relatienetwerk en leveranciers waarmee wordt samengewerkt of voor het verbeteren van de diensten en producten van Skledar Natuursteen
 • het informeren van de activiteiten van Skledar Natuursteen
 • het afhandelen van klachten en complimenten
 • het doen van aanbiedingen ten behoeve van onze acquisietiedoeleinden
 • het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Met wie delen wij uw persoons- en bedrijfsgegevens?

Skledar Natuursteen kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen medewerkers ten behoeve van de administratie, facturatie en acquisitie.

– Skledar Natuursteen kan verplicht worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens te verstrekken wegens een op Skledar Natuursteen rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten

– In dat laatste geval heeft Skledar Natuursteen de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode nodig voor het doeleinde van de verwerking. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de toepasbare wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk is.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende de volgende bewaringstermijnen:

 • prospects: twee jaar na het vervallen van de grondslag voor het gebruik van de gegevens
 • klanten: zeven jaar na het verstrijken van de overeenkomst

Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd?

Skledar Natuursteen heeft passende organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder de SSL-beveiliging op haar website. Skledar Natuursteen heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens. Uw gegevens worden als strikt persoonlijk beschouwd.

Cookies

De website van Skledar Natuursteen maakt beperkt gebruik van cookies. Deze cookies onthouden bepaalde keuzes die u op de site maakt zodat u een verbeterde, meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de browser bewaard worden op je computer of ander device. Cookies worden gebruikt om websites meer efficiënt te laten werken en ook om informatie door te geven aan de eigenaars van de site. U kunt weigeren om cookies te gebruiken door dit in te stellen in uw browser. Elke browser heeft de mogelijkheid om dit in te stellen. Dit kunt u vinden via de help-functie en/of de instellingen van uw browser.

Camera’s

In de showroom, werkplaats en aan de buitenzijde van ons pand hangen enkele bewakingscamera’s. Deze hangen er voor uw en onze veiligheid. Deze beelden kunnen tot zeven dagen teruggekeken worden op een beveiligde site en zullen verder niet bewaard worden.

Welke rechten hebt u?

U heeft steeds het recht om

 • toegang, inzage en informatie te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt
 • onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te doen verbeteren
 • in bepaalde omstandigheden te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen
 • de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken
 • verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Dit recht van verzet geldt enkel als er hiervoor voldoende gerechtvaardigde en zwaarwichtige redenen zijn. Geen verzet is mogelijk tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele/wettelijke verplichtingen.
 • de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, of bij verdere vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons:

tav de verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Energieweg 1, 5145 NW WAALWIJK

Om elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden, verzoeken wij u om bij uw aanvraag eveneens een bewijs van uw identiteit toe te voegen, bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Wij raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij behouden ons het recht voor om onze privacy statement op regelmatige basis aan te passen. Daarom adviseren wij u om deze privacy statement periodiek opnieuw te bekijken.

Datum laatste wijziging: 19 juni 2018

Scroll to top